Ga naar hoofdinhoud
(+31) 0573 280 198 info@alislah.nl

Naschools Islamitisch Onderwijs

Doel
Onze kinderen zijn een waardevol goed. We dienen hen dan ook op een verantwoorde en verstandige wijze op te voeden en te onderwijzen. Hun overtuiging en gedrag zijn de bouwstenen voor hun karakter. Ouders, het onderwijs en het directe milieu waarin ze opgroeien zijn van directe invloed op dit karakter. Daarom is het van belang dat het opvoed- en onderwijsklimaat er dezelfde kernwaarden op nahouden om deze komende generaties te stimuleren en op een positieve wijze te raken. De kernwaarden die de fundering vormen van de identiteit van onze kinderen, namelijk: veiligheid, vrijheid, vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.

Doelgroep
Ons lesprogramma is voor jongens en meisjes van 5 t/m 17 jaar bedoeld.

Lesmethode
De lesmethode is ontwikkeld door het Al Islah instituut. Op een speelse wijze worden beginselen van het islamitische geloof onderwezen. Een concreet voorbeeld is het inkleuren van een kleurplaat. Daarnaast sluit de lesmethode aan op de belevingswereld van het kind in de Nederlandse context. Daar waar andere veelal buitenlandse lesmethoden uit louter islamitische symbolen bestaan (inkleuren van moskeeën enz.), bestaat deze lesmethode ook uit symbolen die betrekking hebben op de Nederlandse cultuur (inkleuren van een molen of de Nederlandse vlag).

Voorwaarden aanmelding

  • Religieuze oriëntatie
  • Accepteren huisregels
  • Leeftijdcategorie
  • Verblijfsrecht

Visie van het project
NIO is een initiatief van Al Islah, opgericht in navolging van de dynamiek in de samenleving. Met dit initiatief wil Al Islah de verantwoordelijkheid nemen om vanuit haar visie een antwoord te bieden op de sociaal maatschappelijke problemen waar moslims dagelijks mee worden geconfronteerd. Al Islah is ervan overtuigd dat veel van deze problemen ontstaan door een gebrek aan kennis en kunde onder zowel moslimjongeren als moslimouderen. Het gaat hier om een gebrek aan de vaardigheid een gebalanceerd leven te kunnen leiden waarin zowel de islamitische identiteit als de Nederlandse normen en waarden centraal staan. Het is tijd om als onderwijsinstituut een concreet concept aan te bieden dat moslims zal helpen bij hun burgerschap als Nederlandse moslims.

Wekelijkse programma
Maandag t/m Vrijdag 2 uur per dag

Pedagogische en didactische aanpak
Om de kwaliteit van het programma te waarborgen stelt NIO strenge eisen aan de pedagogische en didactische aanpak. Een gezonde leerklimaat is essentieel voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. In deze ontwikkeling zijn 3 belangrijke stakeholders onmisbaar: de leerling, de docent en de ouders.

De leerling
NIO kiest voor een leerlinggerichte benadering waarin het kind centraal staat. Dat wil zeggen dat de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling voorop staat. De prestaties van de leerling (behaalde cijfers, aantal gememoriseerde hoofdstukken van de Koran enz.) zijn van belang, maar vormen geen prioriteit. Het curriculum is er in de eerste plaats op gericht de leerling een goed gefundeerde islamitische geloof oriëntatie mee te geven in de Nederlandse context. Belangrijke waarden daarbij zijn inclusiviteit en het relativerend-vermogen. De eerstgenoemde waarde leert de leerling dat de orthodoxe Islam inclusief is en dus niemand uitsluit. De tweede genoemde waarde leert de leerling omgaan met verschillen in de Nederlandse samenleving. De leerlinggerichte benadering blijkt tevens uit de kleine klassen (maximaal 12 leerlingen) waar meer aandacht voor het kind mogelijk is. De docent speelt hierbij een sleutelrol.

De docent
De volgende voorwaarden worden gesteld aan docenten, de docent:

  1. is in Nederland opgegroeid.
  2. spreekt de Nederlandse taal uitstekend.
  3. heeft een orthodoxe oriëntatie van de islam (4 wetscholen) en kan zich vinden in de visie van NIO.
  4. kan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen.
  5. heeft de NIO docentencursus met goed gevolg afgelegd.

In de eerste fase van de selectieprocedure wordt onderzocht of aan voorwaarde 1 t/m 4 wordt voldaan. In de tweede fase van de selectieprocedure volgt de aspirant docent een cursus bij stichting Al Islah. In deze cursus komen de NIO visie, het NIO programma en de pedagogische en didactische aanpak aan bod. De docent wordt aangenomen indien hij/zij voldoet aan alle 5 voorwaarden.

De ouders
Van ouders wordt verwacht dat zij het kind ondersteunen gedurende het opleidingstraject. Van ondersteuning kan alleen sprake zijn wanneer ouders achter de visie en het programma van NIO staan. Dit wordt bij de aanmeldingsprocedure van de leerling getoetst. Wanneer ouders niet achter de visie van NIO staan, dan kan dat leiden tot onduidelijkheid bij het kind met alle gevolgen van dien.

Inschrijving
Bent u geïnteresseerd en gelooft u in onze visie dat we dienen te investeren in onze kinderen, omdat ze een waardevol goed zijn? Staat u achter onze aanpak en kunt zich vinden in de door ons gestelde voorwaarden? bent u in staat andere stadsgenoten en mensen om u heen te enthousiasmeren voor het opzetten van een NIO locatie? Meld u dan bij ons aan via nio@alislah.nl.

Wij verzorgen de trainingen voor de leerkrachten, de methode van lesgeven en alle benodigdheden voor het runnen van een NIO locatie onder onze begeleiding. Uiteraard is de sturing en het managen van zo’n locatie in de handen van de plaatselijke oprichters.

Geef alstublieft om onze kinderen en help ze hun eigen identiteit te ontwikkelen d.m.v. de Heilige Koran en ethiek

Back To Top